BİLGİ İSTEK FORMU

Satış Sözleşmesi

Madde 1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ('SÖZLEŞME'), Naryaz Bilgisayar Yazılım ve Tic. Ltd. Şti('NARYAZ') ile www.jupicar.com adresinde yer alan siteye ('SİTE') kullanıcı ('MÜŞTERİ') olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. Sözleşme, MÜŞTERİ tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşmede belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Madde 2. Sözleşme'nin Konusu ve Kapsamı

İşbu SÖZLEŞME, MÜŞTERİ tarafından, SİTE üzerinden erişilen Bulut Tabanlı Araç Kiralama Yazılımı uygulamasından ('UYGULAMA') faydalanılmasına ve Kullanıcı tarafından SİTE'ye yüklenen verilere ('İÇERİK') ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. SİTE kapsamında SİTE ve UYGULAMA'nın kullanımına ilişkin olarak NARYAZ tarafından MÜŞTERİ'ye sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu SÖZLEŞME'nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1 MÜŞTERİ, UYGULAMA'dan faydalanmak için NARYAZ tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu SÖZLEŞME'yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. MÜŞTERİ statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler MÜŞTERİ tarafından derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle SİTE ya da UYGULAMA'ya erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından NARYAZ sorumlu değildir.

3.2 MÜŞTERİ, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu SÖZLEŞME'yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. MÜŞTERİ'nin SİTE'ye bir işletme adına erişiyor olması halinde, MÜŞTERİ buna ilişkin gerekli yetkiye haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda MÜŞTERİ statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

3.3 MÜŞTERİ, tek bir Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup, Kullanıcı hesabının NARYAZ tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben MÜŞTERİ tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. NARYAZ'ın herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak MÜŞTERİ Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.

3.4 MÜŞTERİ'nin SİTE'ye erişimi, e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından MÜŞTERİ sorumlu olacak olup SİTE üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin MÜŞTERİ tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk MÜŞTERİ'ye ait olacaktır. MÜŞTERİ, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal NARYAZ'a bildirecektir. Şifre sistemde kriptolu olarak saklanır, NARYAZ tarafından okunamaz. İlk girişte NARYAZ tarafından gönderilen şifre MÜŞTERİ tarafından değiştirilir. Şifre unutulmasında NARYAZ tarafından gönderilen yeni şifrenin de aynı şekilde MÜŞTERİ tarafından değiştirilmesi gerekir.

3.5  MÜŞTERİ,  UYGULAMA'yı yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu SÖZLEŞME, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve UYGULAMA'ya ilişkin olarak SİTE'de öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, UYGULAMA ve SİTE'yi üçüncü kişilere hizmet sunmak için yetkili olduğu sürece üçüncü kişi adına kullanabilecektir. MÜŞTERİ bu kapsamda, söz konusu kişilerin de işbu SÖZLEŞME ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını sağlayacaktır.

3.6 MÜŞTERİ, muhtelif zamanlarda UYGULAMA'yı kullanması için kendi çalışanlarına ('Yetkilendirilmiş Kullanıcı') yetki verebilir. YETKİLENDİRİLMİŞ KULLANICI'nın kimler olacağı ve UYGULAMA kapsamındaki yetki seviyesi MÜŞTERİ tarafından belirlenecektir. MÜŞTERİ, YETKİLENDİRİLMİŞ KULLANICI'ların UYGULAMA'yı kullanmasından sorumlu olup YETKİLENDİRİLMİŞ KULLANICI'ların UYGULAMA'ya erişimini her zaman kontrol edecek ve YETKİLENDİRİLMİŞ KULLANICI'ların UYGULAMA'ya erişim seviyesini her zaman ve bir nedene bağlı olmaksızın değiştirebilecek veya erişimini iptal edebilecektir. MÜŞTERİ ve YETKİLENDİRİLMİŞ KULLANICIlar arasında UYGULAMA'ya erişime ilişkin olarak bir uyuşmazlık çıkması halinde YETKİLENDİRİLMİŞ KULLANICI'nın UYGULAMA veya İÇERİK'e erişimi ve erişim seviyesine ilişkin kararı MÜŞTERİ verecektir.

3.7 MÜŞTERİ tarafından paylaşılan İÇERİK, MÜŞTERİ'nın mülkiyetinde olup İÇERİK'e ilişkin tüm sorumluluk MÜŞTERİ'ye aittir. İÇERİK'e yahut İÇERİK'in yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak NARYAZ sorumlu tutulamayacak olup sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk, İÇERİK'in doğruluğu, faturaların ödenmesi, tahsilatın yapılması, finansal işlemler ve vergi bildirimine ilişkin olarak NARYAZ'ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Finansal işlemler, vergi ve diğer hususlar hakkında ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması münhasıran MÜŞTERİ'nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ, NARYAZ'ın finansal düzenlemeler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak İÇERİK'i UYGULAMA'dan ve sistemlerinden silebileceğini ve NARYAZ'ın kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.

3.8 MÜŞTERİ, NARYAZ'ın veya UYGULAMA'nın üçüncü kişiler tarafından barındırılıyor olması halinde bu üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, UYGULAMA'yı, UYGULAMA'nın, SİTE'nin veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine, yahut UYGULAMA ve SİTE'den faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı, UYGULAMA'nın barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya UYGULAMA'ya kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, SİTE'ye NARYAZ'ın ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı İÇERİKler (MÜŞTERİ'nın üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan İÇERİKler ve diğer materyaller de dahil olmak üzere) aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, hizmetlerin sunulmasında veya SİTE'nin çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.9 MÜŞTERİ, UYGULAMA'yı kullanmasının araç sayısı, aylık işlem ve saklama hacimleri de dahil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar UYGULAMA içinde belirtilecektir.

3.10 MÜŞTERİ, UYGULAMA'ya yüklenen İÇERİKler'in kopyalarını rapor dosyası olarak alabilir ve saklayabilir. NARYAZ, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, İÇERİK'in kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. NARYAZ, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın İÇERİK'in kaybından sorumlu değildir.

3.11 NARYAZ, MÜŞTERİ tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu SÖZLEŞME'ye ek niteliğinde olan 'Gizlilik Politikası' kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. MÜŞTERİ, NARYAZ'ın yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde NARYAZ'ın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder.

NARYAZ ayrıca, fatura gönderme, ödeme bilgisi paylaşma gibi talep edilen hizmetleri sağlamak için İÇERİK'i diğer hizmet sağlayıcılarla (e-fatura ve benzeri şirketler) paylaşma hakkına sahiptir.

Bunun dışında MÜŞTERİ'ye ve MÜŞTERİ tarafından SİTE üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler MÜŞTERİ'nin güvenliği ile NARYAZ'ın yükümlülüklerini ifa için kullanılabilecektir.

Bu bilgiler ayrıca bir veritabanı üzerinde tasnif edilip muhafaza edilebilecektir. NARYAZ, MÜŞTERİ'nin söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, NARYAZ'ın ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir.

MÜŞTERİ, İÇERİK ve diğer bilgilerin NARYAZ veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye'de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.

3.12 UYGULAMA'ya ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde MÜŞTERİ, NARYAZ'la iletişime geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. MÜŞTERİ'nin teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek SİTE, UYGULAMA yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.

3.13 MÜŞTERİ'ye SİTE üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) sağlanması durumunda MÜŞTERİ bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren İÇERİKler yahut hukuka aykırı her türlü İÇERİK de dahil olmak üzere UYGULAMA amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. NARYAZ'ın SİTE üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların UYGULAMA'nın kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. UYGULAMA üzerinden erişilen veya UYGULAMA'ya ilişkin olarak kullanılan diğer web tabanlı iletişim araçları bakımından da MÜŞTERİ SİTE üzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir. NARYAZ, SİTE üzerinden sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir.

3.14 MÜŞTERİ, Kullanıcı hesabını ve işbu SÖZLEŞME ile SİTE kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

3.15 MÜŞTERİ'nin işbu SÖZLEŞME ve SİTE kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde NARYAZ MÜŞTERİ'nin üyeliğini askıya alma veya SÖZLEŞME'yi aşağıda fesih maddesinde belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda NARYAZ'ın söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının MÜŞTERİ'den talep hakkı saklıdır.

Madde 4. Ödeme Koşulları

4.1 MÜŞTERİ UYGULAMA'dan, ancak SİTE'de beyan edilen ücretleri yine SİTE'de beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.

4.2 MÜŞTERİ, UYGULAMA'yı SİTE'de belirtilecek deneme süresi boyunca ücret ödemeden kullanabilecektir. Söz konusu deneme periyodunun bitimiyle MÜŞTERİ'nin üyeliği ücretli üyelik haline gelecektir. UYGULAMA'ya ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri SİTE'nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. MÜŞTERİ, kendi isteğine bağlı olarak üyelik paketini yükseltebilecektir. Buna ilişkin talepler, NARYAZ tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir. MÜŞTERİ'nin üyelik süresi boyunca üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, MÜŞTERİ'nin üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Üyelik dönemi boyunca SÖZLEŞME'nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.

4.3 MÜŞTERİ tarafından periyod bitiminden 3 (Üç ) ay öncesine kadar aksi talep edilmediği sürece her periyodun bitiminde MÜŞTERİ'nin üyeliği otomatik olarak yenilenecektir.

4.4 NARYAZ, MÜŞTERİ tarafından iletilen iletişim adresine üyelik döneminin başlangıcında kullanım ücretlerine ilişkin faturayı iletecektir. Tüm faturalar, sonradan ödemeli üyelik halinde bir önceki üyelik dönemine ilişkin ücretleri, ön ödemeli üyeliklerde ise bir sonraki üyelik dönemine ilişkin ücretleri içerecektir. MÜŞTERİ, faturadaki ilgili tutarı fatura tarihini takip eden 7 (yedi) gün içinde ödeyecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden MÜŞTERİ sorumludur.

Madde 5. Fikri Mülkiyet Hakları

5.1 SİTE ve UYGULAMA üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat NARYAZ'a aittir. İşbu SÖZLEŞME kapsamında MÜŞTERİ'ye, SİTE ve UYGULAMA'yı kullanmak üzere (müşteriye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez) bir kullanım hakkı verilmektedir. SÖZLEŞME ve SİTE'ye ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm, SİTE ve UYGULAMA'ya ilişkin hakların ve menfaatlerin MÜŞTERİ'ye devredildiği şeklinde yorumlanamaz.

5.2 MÜŞTERİ, hiçbir şekilde ve nedenle SİTE'yi veya UYGULAMA'yı kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde SİTE üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, SİTE'den işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. SİTE'ye ilişkin tarayıcı ve İÇERİKlerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, NARYAZ'ın açık izni olmaksızın SİTE'ye veya SİTE'den link verilmesi kesinlikle yasaktır.

5.3 MÜŞTERİ, herhangi bir şekilde NARYAZ'ın (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

Madde 6. Sorumluluğun Kısıtlanması

6.1 SİTE kapsamındaki UYGULAMA, yazılım ve sair İÇERİKler 'OLDUĞU GİBİ' sunulmakta olup, bu kapsamda NARYAZ'ın UYGULAMA, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. NARYAZ UYGULAMA'nın kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. NARYAZ, UYGULAMA'nın 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte UYGULAMA'ya erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. MÜŞTERİ, UYGULAMA'ya erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. NARYAZ, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

6.2 MÜŞTERİ, SİTE üzerinden NARYAZ'ın kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya İÇERİKlere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve İÇERİKler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında NARYAZ'ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

6.3 Kullanıcı, SİTE üzerinden sunulan UYGULAMA ve UYGULAMA'lara erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı'ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda NARYAZ'ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

6.4 MÜŞTERİ, YÜKLEDİĞİ İÇERİKLER İLE SİTE VE UYGULAMA'NIN KULLANIMINDAN MÜNHASIRAN SORUMLUDUR. MÜŞTERİ, FİKRİ MÜLKİYET İHLALLERİ, İÇERİK, UYGULAMA VE SİTE'NİN KULLANIMINA İLİŞKİN OLARAK ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN İLETİLEBİLECEK HER TÜRLÜ İDDİA VE TALEPTEN (YARGILAMA MASRAFLARI VE AVUKATLIK ÜCRETLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE) NARYAZ'IN SORUMLU OLMADIĞINI KABUL EDER.

6.5 NARYAZ, UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, KAR KAYBI, ŞEREFİYE VE İTİBAR KAYBI, İKAME ÜRÜN VE HİZMET TEMİNİ İÇİN YAPILAN HARCAMA GİBİ KALEMLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN SİTE'NİN KULLANIMI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

BUNA EK OLARAK NARYAZ, ZIMNİ GARANTİ, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK DA DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇ BİR TÜRLÜ GARANTİ VERMEDİĞİNİ DE AYRICA BEYAN EDER.

Madde 7. Sözleşme'nin Yürürlüğü ve Feshi

7.1 İşbu SÖZLEŞME, MÜŞTERİ tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

7.2 MÜŞTERİ, NARYAZ'ın elektronik posta adresine 3 (Üç)  ay önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu SÖZLEŞME'yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin feshedebilecektir. Bu durumda SÖZLEŞME süresi için ödenmiş bedelin geri kalanı MÜŞTERİ'ye iade edilmez.

7.3 MÜŞTERİ'nin SÖZLEŞME şartlarına aykırı davranması halinde NARYAZ aykırılık giderilene kadar MÜŞTERİ statüsünü askıya alma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ'nin yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde NARYAZ SÖZLEŞME'yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.

7.4 SÖZLEŞME'nin feshi ile birlikte MÜŞTERİ, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle SİTE ve UYGULAMA'yı kullanamayacaktır. Ön ödemeli üyeliklerin feshi halinde MÜŞTERİ'ye para iadesi yapılmaz.

7.5 NARYAZ, işbu SÖZLEŞME yürürlükte olduğu müddetçe İÇERİK'i veritabanlarında saklama hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, üyelik döneminin içinde, kullanıcı İÇERİKi istediği yolla  kendisi alabilecektir. NARYAZ, SÖZLEŞME'nin feshinden sonra iletilen söz konusu talepler için ücret talep edebilecektir. İlgili ücretler UYGULAMA kapsamına göre belirlenecektir.

Madde 8. Muhtelif Hükümler

8.1 İşbu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmünün veya SÖZLEŞME'de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, SÖZLEŞME'nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

8.2 İşbu SÖZLEŞME ekleri ile bir bütündür. SÖZLEŞME ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

8.3 MÜŞTERİ ile kayıt olurken bildirdikleri E-Posta vasıtasıyla veya SİTE'de yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-Posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-Posta adresini güncel tutmak ve SİTE'yi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek MÜŞTERİ'nin sorumluluğundadır.

8.4 İşbu SÖZLEŞME ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Ücretsiz Deneyin